Algemene Voorwaarden

KD JobCompany BV Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van KD JobCompany BV, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17173713

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van onze aanbiedingen en tevens van iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever voorzover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De opdrachtgever met wie op basis van deze voorwaarden een overeenkomst wordt gesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met opdrachtnemer gesloten overeenkomst in te stemmen. Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

  Definities
 • Opdrachtnemer: KD JobCompany BV, handelend inzake arbeidsbemiddeling ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden behulpzaam bij het zoeken van arbeidskrachten dan wel arbeidsgelegenheid, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst wordt beoogd.
 • KD Recruitment, handelend inzake werving en selectie voor posities op HBO/WO-niveau.
 • KD Executive Search, handelend inzake werving en selectie/ headhunting voor posities op HBO/WO-niveau.
 • KD High Level Executive Search, handelend inzake maatwerkopdrachten ten behoeve van de werving en selectie van topmanagement en directieposities.
 • Opdrachtgever: ieder natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer.
 • Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die is geselecteerd enerzijds aan de hand van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheid en kundigheden en verstrekte inlichten betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij de opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat.
 • Werkzoekende: iedere natuurlijke persoon die opdrachtnemer inschakelt om behulpzaam te zijn bij het zoeken naar arbeidsgelegenheid.

  Aanbiedingen

  Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Opdrachtnemer is slechts aan een opdracht gebonden, indien deze schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd aan opdrachtgever. De genoemde honoraria door KD JobCompany BV en/of tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

  Uitvoering opdracht

  De wijze van uitvoering van de opdracht wordt beschreven in de opdrachtbevestiging. Een opdrachtbevestiging bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: financiële afspraken, betalingstermijn en overige voorwaarden. Onderstaande voorwaarden gelden standaard voor elke no cure no pay procedure die KDJobcompany in opdracht aanvaard mits in de opdrachtbevestiging anders wordt afgesproken:
 • Exclusiviteit van de opdracht;
 • Indien er gedurende de procedure wordt besloten de opdracht in te trekken of een arbeidsvoorwaardencontract aan te gaan met een kandidaat uit eigen netwerk zal KDJobcompany voor de gemaakte kosten aan manuren een factuur indienen ter hoogte van één derde van het feebedrag met een minimum van € 2500,- (zegge: vijfentwintighonderd);
 • Indien er wordt afgeweken van het afgesproken tijdspad door opdrachtgever op grond waarvan kandidaten die reeds een eerste gesprek hebben gevoerd met opdrachtgever zich terugtrekken uit de procedure zal er een factuur worden aangeboden ter hoogte van één derde van het feebedrag met een m minimum van € 2500,- (zegge: vijfentwintighonderd);

  Honorarium

  KD JobCompany BV zal het afgesproken honorarium vooraf schriftelijk bevestigen door middel van een opdrachtbevestiging.
  Ons honorarium is gebaseerd op het bruto jaarinkomen inclusief vakantietoeslag, 13e maand en overige emolumenten.
  KD JobCompany BV baseert haar fee op het full-time jaarsalaris, ook indien de aan te stellen kandidaat minder uren gaat werken.

  Opdrachtgever is het honorarium tevens verschuldigd indien:
 • Een door opdrachtnemer voorgedragen kandidaat door de opdrachtgever in een andere dan de overeengekomen functie te werk wordt gesteld;
 • De opdrachtgever binnen twee jaar na datum van opdrachtbevestiging rechtstreeks een destijds door opdrachtnemer voorgedragen kandidaat te werk stelt, ongeacht de functie waarin dat geschiedt;
 • voor de toepassing van deze bepalingen wordt onder tewerkstelling bij of door de opdrachtgever, mede verstaan tewerkstelling bij of door een met de opdrachtgever verbonden vennootschap of onderneming.

  Indien één van deze bepalingen zich voordoet, zal de opdrachtgever verplicht zijn KD JobCompany BV daarvan binnen 10 werkdagen schriftelijk in kennis te stellen.

  Wijze van factureren en betalingsvoorwaarden
 • De facturen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op een vooraf vastgesteld en schriftelijk aan opdrachtgever bevestigd honorarium.
 • Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen mits in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.
 • Eventuele doorberekening van advertentiekosten geschiedt direct na plaatsing van desbetreffende advertentie, welke vooraf schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

  Verruiming betalingstermijn

  Onder invloed van de RICHTLIJN 2011/7/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1-10) is een wettelijke betalingstermijn van maximaal 30 dagen bepaald. Het verder verruimen van de betalingstermijn naar maximaal 60 dagen moet formeel worden afgestemd tussen opdrachtgever en leverancier waarbij leverancier akkoord dient te gaan met deze verruiming.
  Indien opdrachtgever een betalingstermijn hanteert langer dan 30 dagen zullen wij conform bovenstaande Richtlijn aanvullend de wettelijke handelsrente over de termijn, die de 30 dagen overschrijdt, met 8% rente in rekening brengen middels een aanvullende factuur.

  Incasso
 • Indien betalingstermijn met meer dan 28 dagen wordt overschreden houdt KD JobCompany BV zich het recht voor om de incasso van de vordering op de opdrachtgever uit handen te geven. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk incassokosten zullen geheel voor rekening van opdrachtgever komen.

  Garantie

  Indien de kandidaat zich vóór de datum van de indiensttreding terugtrekt, start KD JobCompany BV een nieuwe procedure. Voor de opdrachtgever zijn hieraan geen extra kosten verbonden, met uitzondering van eventuele advertentiekosten.

  KD JobCompany BV zal zich inspannen een in dienst getreden kandidaat, zonder dat er voor de opdrachtgever extra kosten aan verbonden zijn, te vervangen. Dit indien de kandidaat tijdens de proeftijd moet stoppen omdat er een werving- en/of selectiefout is gemaakt door KD JobCompany BV. Werving- en/of selectiefouten die niet aan KD JobCompany BV te wijten zijn:
 • Afwijkingen van het bij de aanstelling overeengekomen functieprofiel;
 • Verandering van de vestigingsplaats van de opdrachtgever;
 • Reorganisatie of personeelsinkrimping bij de opdrachtgever;
 • Andere wijzigingen aan de zijde van de opdrachtgever of kandidaat die vooraf niet bij KD JobCompany bekend waren of konden zijn;
 • Omstandigheden die anderszins naar redelijkheid voor rekening en risico van de opdrachtgever dienen te komen, althans niet voor rekening en risico van KD JobCompany BV, zoals zwangerschap, verhuizing van de kandidaat etc.

  Geheimhouding

  Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

  Verplichtingen opdrachtgever

  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

  Aansprakelijkheid
 • Behoudens bepalingen van dwingend recht alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de redelijkheid en billijkheid, is opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de kandidaat of aan ieder natuurlijke persoon die door bemiddeling van opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan bij opdrachtgever, dan wel personen bij of van opdrachtgever of een derde.
 • Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

  Overmacht

  Onverminderd het bepaalde in artikel 75 van het Boek 6 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van KD JobCompany BV, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van KD JobCompany BV kan worden verlangd. Als overmacht zal bijvoorbeeld gelden oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, lock out, werkstaking. Eén en ander met dien verstande, dat KD JobCompany BV in zulke gevallen bereid is met opdrachtgever te overleggen omtrent te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel KD JobCompany BV als opdrachtgever te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken.
 • Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechthandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • KD JobCompany BV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KD JobCompany BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot de vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover KD JobCompany BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KD JobCompany BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtnemer is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


  Privacy – verwerking persoonsgegevens
 • KD JobCompany BV is de verantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend met het doeleinde om haar diensten aan te kunnen bieden.
 • KD JobCompany BV baseert de verwerking van persoonsgegevens op haar gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van de normale bedrijfsvoering en noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever en/of de intentie van de Kandidaat en/of Werkzoekende.
 • Om diensten aan te kunnen bieden, verzamelt KD JobCompany BV persoonsgegevens van Kandidaten en Werkzoekenden. De verwerking van deze persoonsgegevens bevat enkel voor de diensten relevante gegevens, zoals naam, contactgegevens, Curriculum Vitae, publieke gegevens vanuit social media en andere sollicitatiegegevens. Deze persoonsgegevens worden ook gebruikt om een profiel van Kandidaat of Werkzoekende te creëren, dit profiel wordt uitsluitend gebruikt bij de bemiddeling van Kandidaat of Werkzoekende met een potentiele Opdrachtgever.
 • Persoonsgegevens worden tevens geanonimiseerd verwerkt voor onderzoeksdoeleinden.
 • De Kandidaat of Werkzoekende kan in bezwaar gaan tegen de verwerking van persoonsgegevens en KD JobCompany zal de verwerking staken en persoonsgegevens duurzaam verwijderen. KD JobCompany BV is vervolgens niet in staat om haar diensten te leveren. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever en wordt niet gezien als een beëindigingsgrond voor een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • KD JobCompany BV verstrekt persoonsgegevens niet aan derden en verstuurt deze niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.
 • KD JobCompany BV bewaart persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dat nodig is om haar diensten aan te bieden. Persoonsgegevens van een geplaatste Kandidaat of Werkzoekende worden 12 maanden bewaard na plaatsing. In elk ander geval worden de persoonsgegevens verwijderd 12 maanden na ontvangst.
 • De Kandidaat of Werkzoekende heeft het recht op inzage in haar persoonsgegevens en heeft daarnaast het recht op correctie, wijziging of verwijdering van haar persoonsgegevens.
 • De Kandidaat of Werkzoekende kan in bezwaar gaan tegen de verwerking van persoonsgegevens en KD JobCompany zal de verwerking staken en persoonsgegevens duurzaam verwijderen. KD JobCompany BV is vervolgens niet in staat om haar diensten te leveren. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • KD JobCompany BV heeft relevante en passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Bevoegde rechter

  Alle geschillen welke tussen KD JobCompany BV en de opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

  Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.
Schrijf u nu in!

Voer uw e-mail adres in, stuur uw CV mee en schrijf u nu in voor uw eigen profiel om direct toegang te krijgen tot interessante vacatures.

CAPTCHA Image Herlaad captcha Speel captcha
onze gegevens

PENTAPARC
Hambakenwetering 8c,
1e verdieping, 5231 DC
's-Hertogenbosch
info@kdjobcompany.nl
Tel 073-6426000

Design by PXL Communicatie Powered by OTYS Recruiting Technology © KD JobCompany 2019  |  algemene voorwaarden  |  sitemap  |  RSS
KD JobCompany gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close